Waamicha Kora Qindeessaa Warraaqsa Ummata Oromoo (KQWUO) fi Sochii Biyyoolessaa Dargaggootaa Bilisummaa fi Dimokrasii(Qeerroo)

 

Bilisummaa, Walabummaa fi Dimokiraasiin Ammas ni mo’ata!
Waamicha Kora Qindeessaa Warraaqsa Ummata Oromoo (KQWUO) fi Sochii Biyyoolessaa Dargaggootaa Bilisummaa fi Dimokrasii(Qeerroo)
Warraaqsi Oromiyaa keessatti mandi‘uuf jiru itti fufa FDG baroota kurnaan darbee ti. Wareegama, hidhaa, ajjeechaa fi ukkaamsaa , samicha, lafa irraa buqqa’uu fi walumaa gala gabrummaa waggootii dhibbaa ol darban ummta Oromoo irra gahe xumura itti gochuuf sochiin warraaqsaa sadarkaa ol aanaa dha. Sochii Warraaqsa salphina ummatni Oromoo waggootii dhibbaa fi soddomaa ol keessa seenee gaddaa fi gadadoon gabrummaa jala badada bahetti gudunfaa itti gochuuf warraaqsa gaggeeffamu waan taheef haqa qabeessaa fi milkiin kan isaaf malu dha. Dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’aa bahe ammaan booda dhangala’uun akka dhaabbatuu, imimmaan roobsamaa bahe as irratti akka iggitamuuf, samichi ija dunuunfatee Oromiyaa fi Oromoo irratti diriifame akka dacha’uuf sochii maayyii warraaqsa ummtaa karaa nagaan godhamuun xumura itti gochuuf kan gaggeefamu dha. Warraqsonni fakkaatoon kan akka Tunisia, Egypt fi biyyoota Giddu-galeessa Bahaatti godhaman kanneen finciloota dargaagotni Oromoo godhaa bahan booda kan biqilan dha. FDG fi sochiin Qeeroo akkasumas qabsoon ummatni keenya godhaa bahan itti baha fakkaataa akka warraaqsota kanneenii tu isaaf mala.
Haalli keessa jirru yeroo itti dimokirasii fi sagaleen ummataa bulchiinsa abbaa irrootaa fi sirna cunqursaa siyaasaa isaan gaggeessan irratti ol-aantummaa argate tahuu mirkaneesse. Kanaaf, hidhaa, ajjeechaa fi ukkaamsaa , samicha, lafa irraa buqqa’uu fi walumaa gala gabrummaa waggootii dhibbaa fi sodomaa darban ummata Oromoo irra gahe xumura itti gochuuf sochii warraaqsaa sadarkaa ol aanaa kanaaf ummatni Oromoo naqiisaan, dargaaggotni Oromoo ammoo addatti, iyyii iyya dabarsii jechuun ka’anii sochii nagaan mirga Ummata Oromoo kabachiisuu akka godhan Korri Qindeessaa Warraaqsa Ummta Oromoo (KQWUO) fi Sochiin Dargaggoota Biyyoolessaa Bilisummaa fi Dimokrasii (QEERROO) waamicha isaanii sagalee guddaan labsu; lallabu.

Read More….

Bilisummaa, Walabummaa fi Dimokiraasiin Ammas ni mo’ata! Amajjii 2012

Freedom, Sovereignty and Democracy shall prevail. January 2012

Freedom,Sovernity and Democracy will prevail -Amaharic

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s