Ibsa Ijjannoo Barattoota Oromoo miseensa OPDO Yunivaristii Finfinnee

Ibsa Ijjannoo Barattoota Oromoo miseensa OPDO Yunivaristii Finfinnee

Nuti  barattootni  Oromoo Yunivaristii Finfinnee miseensota OPDO turre, ogummaa baranneen kallattii sagantaa siyaasa OPDOtin, haaluma heera mootummaarratti lafa kaayameen mirga fi fedhii ummata Oromoo kabachiisuu fi tiksuudhaan  hojiirra oolchina hubannoo jedhuun dhaabbata kanatti miseensa taane. Haa ta’u malee fedhii qabnu kana hojiin muul’isuuf yeroo adda addaatti leenjii siyaasaa kennamaa ture irratti mirgoonni waraqaarra jiran, keessayyuu ummata Oromoof hojiitti akka hiikaman gaafachaa turruyyuu gurri kana dhagahuu dhabamuurraa mormii yeroo yerootti kaasaa turreen walshakkiin hammaatudhaan gara wal diigutti deemaa turrerra. Haala fi deemsa akkasiitin mirgaa ummata Oromoo tiksuufis ta’ee kabachiisuuf hin danda’amu jechuudhaan kan yeroon dhaabbata kana keessaa of baasudhaan dhiyootti biraa hafes baayyee turan. Nuti garuu yaadaa fi falmii dhiyeessinuun mirgoonni waraqaarra ka’aman sunneen akka har’aa boritti akka hojiitti hiikaman dhiibbaa taasisuu itti fufuudhaan ijibbaataan biraa deebina yaada jedhuun cichoominaan hanga yoonaatti miseensummaa itti fufne.

Egaa haala kanaan osoo jirruu rakkoo ummata Oromoo yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufe kana dhuma itti gochuuf  ummanni Oromoo mirgoota sarbamee jiru harkatti galfachuuf garaagarummaa siyaasaa tokko malee  akka falmatuuf waamichi Warraaqsa uummata Oromoo kun kan labsame. Waraqaan Waamicha kanaas kaampaasota hunda keessatti halkan tokkichaan maxxanfamee walgaye. Nuti haala raabsa waraqaa kanaa osoo quba hin qabaatiin, akkaataa fi haala hin beekamneen akkasitti raabsamuun isaa booda rakkoo kanaan walqabatee nutti dhufuuf yaaddaa’aa osoo jirruu, kan sodaanne hin hafneetii, Amajjii 23, 2012 walga’ii iccitii waajjira poolisii moora kiiloo 6tti nu teessisaniin “maddaa Warraaqsa kanaa fi barattoota waraqaa kana bittinsan of keessaa baasaa saaxilaa, kun ta’uu baannaan isinumti akka kana gootaniitti fudhannee tarkaanfii siyaasaa isinirratti fudhachuuf dirqamna” jechuun bakka buutonni damee tikaa federaalaa irraa dhufan akeekkachiisa dhumaa nutti kennanii gadi nu dhiisan. Egaa kana booda nutis marii kopha kophaatti gaggeessaa turreen deemsi ijibbbaataaf dhaabbata kanaa waliin deemaa turre yeroo kanarra tarkaanfachuu akka hin qabne kan murtiirra geenye. Dhaabbata kanatti miseensa ta’uun keenya rukuttaa gar-lamaatiif kan nu saaxilee fi gaaffii mirgaa ummanni kaasuuf akka dura dhaabbannu kan nu dirqisiisu ta’uu malee fayidaan irraa arganne tokkollee akka hin jirre hubannee walis hubachiifnee ijjannoo armaan gadii lafa kaayyannee jirra.

  • Miseensa OPDO ta’uun keenya gaaffii mirgaa akka hin kaasnee fi kan kaase irrattis tarkaanfii fashalsuu akka fudhannuuf kan nu dirqisiisu erga ta’ee har’arraa jalqabnee maqaa keenya galmee xurii kanarraa haqsiisuuf ijjannoo fudhachuu keenya Ummata Oromootiif ifa gochuu barbaanna.
  • Gaaffilee mirgaa barattootni Oromoo gaafachaa turani fi wareegama ulfaatoo itti kaffalaa turan akka galii isaa hin geenya danquu keessatti haalli garaagarummaa siyaasaatin wal shakkuudhaan diinatti walsaaxiluutin wal gufachiisaa turame kan diinni nu hojjatuu gadi akka hin taane amma sirnaan waan nuuf galeef, gochaan fokkisaa fi qaanessaa ta’e Kun kana booda seenaa ta’ee hafuu qabaan ijjannoo keenya.
  • Murtii fi ijjannoon nuti amma irra geenye kun gaaffii yerootiif deebii kan kenne waan ta’eef barattootni obbolaa keenyaa kanneen mootummaa kana waliin jirtan hundi murtii akkanaarra gahudhaan Waamicha qabsoo ummanni keenya “nu dhaqqabaadhaaf” dhiyeessaa jiruuf bakka jirruu sagalee tokkoon akka owwaannu carraa kanaan waamicha keenya dabarfanna.

Garaagarummaan Ilaalchaa Gaaffii ummata keenyaa Gufachiisuu hin qabu!

 Barattoota Oromoo Yunivaristii Finfinnee

Miseensa OPDO  turre

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Ibsa Ijjannoo Barattoota Oromoo miseensa OPDO Yunivaristii Finfinnee

  1. Teshome roba says:

    Akkanaa tanaan bareeda (yooyaa jenne nuuti gujoonni).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s