Gaaffiin Barsiisotaa gaaffii Cunqurfamoota hundaa waan ta’eef, cunqurfamoota biyyattii hundarraa itti-hirmaannaatu barbaadama!

Ibsa Ejjannoo-KQWUO

Mootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa karaa nagaa ka’u kamiifuu yeroon itti deebii karaa nagaa kennite seenaa ishii keessatti mul’atee hin beeku.  Isa kanaaf immoo gaaffii ummanni Oromoo, keessayyuu barattootni Oromoo baroota dheeraaf karaa nagaa gaafachaa turaniif tarkaanfii humnaa wayyaaneen fudhachaa turtee fi ammas itti jirtu raga gahaadha. Har’as gaaffii mirgaa barsiisonni biyyattii karaa nagaa kaasaa jiraniif deebiin mootummaa Wayyaanetin kennamaa jiru tarkaanfii humnaa kan ta’e hojiirraa ari’uu fi hidhuu ta’eetu muul’ataa jira.

Kana waan ta’eef:

  1. Mootummaan Wayyaanee tarkaanfii duula hojiirraa ari’uu fi hidhuu barsiisota irratti bantee jirtu hatattamaan dhaabdee, gaaffii barsiisotaa karaa nagaa deebii akka laattu akeekkachiisaa, kun ta’uu baannaan, nutis qabsoo barsiisotaa kanatti makamudhaan tumsa barbaachisu hunda akka goonuu fi itti-gala gaaffii barsiisotaa milkeessuuf qophii ta’uu keenya ammumarraa ijjannoo keenya beeksifanna!
    1. Gaaffii Barsiisotni biyyaattii kaasaa jiran kun kan ummattoota cunqurfamoo biyyattii hunda ilaallatu waan ta’eef, Wareegama barsiisonni kaffalaa jiran kana irraa salphisuuf cunqurfamoonni biyyattii hundi qabsoo barsiisotaa kana akka tumsan waamicha goona.
      1. Hawaasni Idl-addunyaa, biyyootni fi embaasiiwwan Finfinnee jiran iyya barsiisota biyyattii kanaaf sagalee ta’uudhaan Mootummaa Wayyaanee irratti dhiibbaa barbaachisu akka taasisan dhaamsa dabarfachaa, miidiyaaleen adda addaas sagalee barsiisotaa kana darbaa-dabarsudhaan dirqama ogummaa akka bahan waamicha goona!
      2. Sochiin barsiisotaa kun qabsoo ummanni Oromoo gaggeessaa jiru keessaa qaama tokko waan ta’eef, ummanni Oromoo, addatti qabsaa’onni Oromoo dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa itti kennudhaan Warraaqsi barsiisotaa kun galii isaa irraa akka hin jajal’ifamne eegudhaan gaaddisa qabsoo Oromoo jalatti tiksuu fi sarara kanarratti qajeelchudhaan qooda akka bahan dhaamsa dabarfanna!

GGB!!

KQWUO

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s