Miseensonni OPDO Wal harcaasutti kaate!

Ergamtoota Mallas Zeenaawii kan ta’an qondaalonni olaanoon OPDO Maqaa “malaanmaltummaa” jedhuun miseensota OPDO amanamtoota Mallas ta’aniin  aangoo irra har’ca’aafamaaniiru. Namoonni aangoo irraa harcaafaman kunniin Saamicha lafaa maqaa Investimentiitn Magaalota Oromiyaatti gaggeeffamaa tureen walqabatee walgaa’iiwwan ariifachoosoo wayyaaneen ji’oota lamaan dura labsiteee gaggeessaa turte irratti kanneen ummanni ifaan maqaa isaanii dhahee balaaleffachaa turetti, warra hidhata qabu jedhaman ta’uun beekameera.  Gartuu Mallas Zeenaawii Warraaqsa Ji’a Amajjii KQWUO fi Qeerroodhaan labsamee tureen walqabatee Oromiyaa guutuutti Walga’iiwwan ariifachiisoo kumaatama gaggeessaa turuun ni yaadatama. Gartuun Mallasis gaaffii ummataatiif deebii kan deebise fakkaachuuf jecha tarkaanfii  kana kan fudhate malee namoonni kunniin gochaa miseensonni OPDO kan biroo raawwataniin ala waan haaraa akka hin raawwatin keessa-beektoonni dubbachaa jiru.

Namoota aangoo irraa kaafaman:

  1. Isheetuu Dasee – Barreessaa Olaanaa OPDO, miseensa koree giddu-galaa OPDO fi Koree Hojii Raawwachiiftuu OPDO kan ture, aangoo tokko malee miseensa OPDO ta’uu qofaan akka itti fufu;
  2. Alamaayyoo Ijjiguu-Miseensa Koree Hoji raawwachiiftuu OPDO, miseensa koree giddu-galaa OPDO fi Ministeera Kominikeshinii mootummaatti minister Deetaa (aangoo sadanuu) irraa kaasudhaan aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;

3.       Lammaa Magarsaa- Hoogganaa Biiroo Misoomaa fi Gabaa Oromiyaa fi Koree Hojii raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;

  1. Zalaalam Jamaanaa- Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa fi Miseensa Koree Hojii Raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;
  2. Ahimad Abbaagissaa- waggaa tokkoon dura Kantibaa Jimmaa kan ture, achirraa kaafamuun Ministeera Haqaatti Ministeer Deetaa ta’uun muudamee hojjataa kan ture  amma immoo guutummaatti aangoorraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;

Karaa biraa immoo bakka Isheetuu Dasee ture Aster Maammoo bakka buufamuun dhagahameera.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s