Diddaa Hawaasni Musliimaa Mootummaa Wayyaanee irratti Kaasaa jiru qaama qabsoo diddaa Waliigalaati!

Ibsa Ijjannoo-KQWUO

Mootummaan Wayyaanee yeroo aangoo ishii tursiifachuuf jecha imaammata ijaarfama gita hawaasa biyyatti mara caasaa ishii jalatti ukkaamsuu fi too’achuuf hordoftu suuta suutaan hojiirraa oolchuu erga eegalte bubbultee jirti. Imaammata hamaa ijjarfama gita hawaasa kamiiyyuu caasaa ishii jalatti too’achuuf hordoftu kana hanguma diddaan uummataa itti cimaa deemuun tarkaanfii humnaatiin hojiirra oolchuuf yaalaa jirti. Wayyaaneen Waldaalee hawaasaa mara too’annoo fi hordoffii ishii jalatti akka ta’uuf “Seera” baastee hojiirra oolchuun ni yaadatama. To’annoo fi hordoffii ijaarfama gita hawaasaa irratti cimsaa jirtu keessaa inni tokko dhaabbilee Amantiiti! Shirri Wayyaanee kun kan isaan kiyyeesse dura-buutonni dhaabbilee Amantii biyyattii keessa jiranii hundi hawaasa tajaajilan cinaatti dhiisudhaan hojii-raawwachiiftota mootummaa Wayyaanee erga ta’aniiru. Haalli deemsa akkasii kun kan isaan yaaddesse Hawaasni Musliimaa biyyattii keessatti argaman diddaa cimaa mootummaa Wayyaanee irratti kaasaniiru. Diddaan Hawaasni Musliimaa gaggeessuu eegale kun shira mootummaan dhimma dhaabbilee/waldaalee hawaasaa keessa galuun jeeqaa jirtu hunda kan bakka bu’u waan ta’eef diddaan kun qaama qabsoo diddaa waliigalaa ummanni itti jiruuti!
Kanaaf:
1. Ummanni biyyattii, keessayyuu qabata diddaa eegalame kanaan tarkaanfiin gara-jabummaa addatti kan irratti fudhatamaa jiru, ummanni Oromoo diddaa hawaasa musliimaa kana gara QBOtti bal’isudhaan sochii kana akka tumsu waamicha goona!
2. Diddaan hawaasa Musliimaa kun kan eegale ji’oota sadi dura Finfinneetti yoo ta’u, Waraanni Wayyaanee sochii kana dhaamsuuf karaa maraan too’annoo cimsuu fi darbee darbee hidhuurra kan hafe nama tokkollee ifaan itti dhukaasee hin ajjeesne; diddaan kun babal’atee ummata Oromoo bira gaafa gahu garuu; waraanni Wayyaanee obsa horachuu hin dandeenye; guyyaa raasadhaan ummata nagaa rasaasaan harcaaste. Kanaaf immoo tarkaanfiin Godina Arsii, Ona Gadabasaasaatti fudhatte ragaa gahaadha. Kun egaa mootummaan wayyaanee hangam jibbaa fi sodaa guddaa ummata Oromoo irraa akka qabdu mirkaneessa. Kana waan ta’eef hawaasni Musliimaa ummata Oromoo hammeenya ilmaan Habashaa addatti ummata Oromoof qabdu kana hubachuudhaan diddaan eegalan qaama qabsoo Ummanni Oromoo marti itti jiruu ta’uu yaada keessa galchuudhaan, akkasumas bu’aan sochii kanaa qaama fedhii Ummata Oromoo dura dhaabbatuun akka hin butamne of-eeggannoo cimaa taasisudhaan sochii jalqaban kana gaaddisa QBO jalatti akka tikfatan dhaamsa dabarsina.
GGB!!
KQWUO
Caamsaa 4, 2012

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s