KORA QINDEESSAA WARRAAQSA OROMO PEOPLE’S UPRISING UMMATA OROMOO (KQWUO) COORDINATING COUNCILE (OPUCC)

…Galanni keessan BILISUMMAA haa ta’u!!
Ibsa Ejjannoo
Mootummaan Wayyaanee duula ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo irratti gaggeessaa jirtu argaa-dhageettii addunyaa jalaa dhoksuuf dhakaan hin fonqolchin hin jiru. Dhaabbilee Bilisummaa saba isaanif falmaa jiranis maqaa shororkessummaa jedhu itti maxxansudhaan tumsaa fi dawoo biyyoota dhihaa dhabsiisuuf galaanni ishiin hin ce’in hin jiru. Gochaa itti milkaa’uu hanqatte kana abjuu “lammiiwwan biyya alaa jiran amansiifachuun deeggarsa arganna” jedhuun ergamtoota ishii karaa biyyoota adda addaatti erguu erga eegaltee bubbultee jirti. Ergamtoonni ishii kunniin ajandaa “…biyyatti deebi’atii invest godhaa…” jedhu of fuuldura qabuun, ajandaa dhoksaa immoo kan yeroo biyyatti deebi’an ittiin kiyyeessitu karaa miidiyaa biyyaa keessatin dabballonni maqaa gaazexessummaatin afaan-faajjessurratti bobba’anin akka simataman taasisti. Yeroo buufata xiyaara Boolee gahan jalqaba dursee kan isaan simatu maatii ykn firoottan osoo hin ta’in, “gaazexessitootaa’ fi qondaalota tikaa Wayyaaneeti. Kana booda egaa waan hin muul’annee fi waan hin argin argine jedhanii miidiyaaf ibsa kennuun dirqama ta’a. Ulee Wayyaanee ta’unis asumaa eegala. Haalli Kun namoota, keessayyuu Oromoota haala kanaan gowwoomaniis ta’ee fayidaa dhuunfatiif biddiiqanii biyyatti deebi’an irratti deddeebi’ee raawwateera. Shira mootummaa kana jalqabumarraa kan hubatan sabboontonni Oromoo biyyoota garaa garaa keessa jiran garuu jalqabumarraa gochaa Wayyaanee kana balaaleffachudhaan karaa adda addaa mormii dhageessisaa turaniiru.

Ergamtoota Wayyaanetis biyyoota deeman hundatti salphisaa turaniiru. Ummanni Oromoo dararama qarriffaa Wayyaanee jalaa baqachuun biyyoota adda addaa keessa jiran gama kanaan qabsoon gaggeessaa jiran QBO milkeessuu keessatti qooda olaanaa bahaa tureera. Fuula duraafis abdii hin guune ta’uu hojii mul’atadhaan agarsiisaa jiru. Salphinni hamaan tibba kana ergamtoota Wayyaanee Austria, magaala Melbourne keessatti qunnames itti fufiinsa diddaa gama kanaan itti jiramuuti. Diddaan hawaasni Oromoo biyya Australia Waxabajjii 30, 2012 gaggeesse kun kan ergamtoota Wayyaanee ajandaa qabatanii dhaqan illee osoo boorsaa/korojoo keessaa hin baafatin luullessee kan achii ari’e waan ta’eef, diddaawwan bifa walfakkaatan gaggeeffamaa turan keessa kan yeroo kamiiyyuu caalaa ummata Oromoo mara boonse, akkasumas kan haamilee fi tokkummaa qabaa’ota Oromoo haaromse hiriira mormii seena-qabeessa jechuun KQWUOn gammachuu itti dhagahame ibsachaa ummata Oromoo maraan baga gammaddan jedha.
KQWUOn diddaa boonsaa kana kan qindeessan qabsaa’ota Oromoo biyyaa Australia jiratan hunda galanni keessaan BILISUMMAA haa ta’u jechuun ijjannoo isaa ibsata.
GGB!!
KQWUO
Adoolessa 5, 2012

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s